Källskolans likabehandlingsplan

Källskolans likabehandlingsplan – arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Källskolan, Lå 2017-2018
Uppdaterad senast: 2017-06-28

Likabehandlingsplanen ska utvärderas av hela kollegiet inför varje nytt läsår. Föregående års plan utvärderades den 7 juni 2016. Inför lå 2017-2018 utvärderades planen i slutet av juni 2016. De samtal som kontinuerligt äger rum i klasserna, i korridorerna, i mindre elevvårdande grupper, med föräldrar och i lärarkollegierna ligger till grund för såväl Likabehandlingsplanen som för de uppdateringar som kontinuerligt också sker under terminerna. Riktade samtal i klasserna F-5 och elevenkäter i klasserna 6-9 under sista delen av vt 2017 är också en viktig källa för den senaste uppdateringen.

Källskolans huvudmannastyrelse fastslog Likabehandlingsplanen, tisdagen den 31 maj 2011 vid sitt ordinarie sammanträde, enligt de regler som gäller i den nya skollagen from 1 juli 2011 där det framgår att huvudmannen är ansvarig för Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling. Rektor ansvarar för att huvudmannen genom sin representant på skolan kontinuerligt informeras och tillsammans med rektor och övrig personal håller planen levande. Rektor ansvarar för att skriftligen hålla planen uppdaterad.

Den inledande principiella delen av Likabehandlingsplanen är densamma för såväl Källskolan Brunna, F-5 skola med fritidshem och en förskola och Källskolan Ekhammar, 6-9 skola. Verksamhetsdelen är uppdelad i två huvudenheter; Brunna och Ekhammar. Efter skolbranden den 13/9-16 då Brunnadelen helt förstördes och i och med att Källskolan sen den 2 maj 2017 nu har ett sammanhållet skolområde, på Ekhammarsområdet är det inte längre relevant att tala om Brunna och Ekhammarsdelen – dock formellt sett heter fortfarande Källskolans två huvudenheter så, men i folkmun är det redan lilla Källskolan och stora Källskolan, eller rätt och slätt ”lilla och stora Käll”. Nya postadressen är Källskolan, Skolvägen E (och Skolvägen K, som besöksadress för ”lilla Källskolan).

I den fortsatta texten kommer vi att tillsvidare att fortsatt tala om ”Brunna och Ekhammar” för att strikt hålla oss till den juridiska benämningen. I några fall, när det blir förvirrande att hålla sig till formalia, används termerna ”lilla och stora Källskolan”.

Goda miljöer
Extra viktigt är att arbeta utifrån aktuella exempel på goda miljöer/riskfyllda miljöer – se ”Goda miljöer istället för riskfyllda miljöer”, nedan - och att all personal och eleverna i huvudsak genom de morgonsamlingar som hålls på Källskolan Brunna varje morgon och på Källskolan Ekhammar på måndags- och tisdagsmorgnarna också blir delaktiga och informerad om ”strategiska förändringar” gällande kränknings- och mobbningshot och hur dessa kontinuerligt bemöts under läsåret. På fritidshemmet meddelas förändringar i samband med mellanmålet och på förskolan i en direkt dialog med föräldrarna.

KÄLLSKOLANS HANDLINGSPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELEVERS LIKA RÄTTIGHETER OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Målsättning: Att ersätta mobbing och annan kränkande behandling med vänlighet och respekt!

Alla är inte varandras bästa vänner, men alla måste sträva efter att uppträda på ett så korrekt och vänligt sätt som möjligt i samvaron med varandra.

Detta gäller såväl personal som elever/barn och föräldrar.

En vänlig miljö gör det svårare att kränka och att mobba

En vänlig miljö är en miljö där personer och relationer stärks och inte kränks

* När föräldrar ansöker om plats på Källskolan för sitt barn berättar vi att likabehandlingsarbetet har stor prioritet på skolan. Vi hänvisar också kontinuerligt föräldrar och personal, på förekommen anledning, till den uppdaterade version som finns på hemsidan.

* Vänlighet, respekt, trygghet, empati och inlevelseförmåga är honnörsord som vi gärna lyfter fram på skolan.

* Skolsköterskan arbetar under lå 2017-2018 på Källskolan en dag per vecka jämt fördelat på bägge skolorna. Då erbjuds eleverna besökstid och möjlighet till förtroliga och sekretessbelagda samtal omkring bl.a. likabehandlingsfrågor. Eftersom skolsköterskan endast arbetar på skolan en dag per vecka har eleverna via exp. och föräldrarna via mobilen alltid rätt att söka henne. Skolsköterskan kan även anlitas av förskolan, då i konsultativt syfte.     

Källskolans elevvårdsarbete med en deltidskurator som kan nås direkt eller indirekt alla skoldagar av eleverna, flera anställda resurspedagoger, speciallärare, klasslärare/mentorer och rektorsteam/förskolechef står alla till förfogande, i olika grad, för informella och förtroliga samtal omkring trygghetsfrågorna. Ämneslärarna arbetar under mer inrutade former men står ändå till förfogande för samtal beroende på hur deras schema ser ut. Läxhjälp och eftermiddagsskola finns för alla elever i klasserna F-9 på eftermiddagstid och då uppstår till och från tillitsfulla samtal mellan lärare och elev. Alla lärare och resurspedagoger äter tillsammans med eleverna och måltidsgemenskapen skapar såväl förtroendefulla relationer som förtroendefulla samtal. Dessa samtal kan både vara förebyggande mot kränkningar och mobbing eller av mer vårdande karaktär när en elev berättar om något som sårat eller kränkt. I mentorsfunktionen ingår också ett ansvar att proaktivt bevaka likabehandlingsfrågorna på Källskolan. På fritidshemmet och i förskolan finns det ännu större möjligheter att kunna ha enskilda samtal – såväl med eleven/barnet som med föräldern vi lämning eller hämtning.

Samarbetet mellan hemmen och skolan betonas mycket på skolan och på olika åtgärdsnivåer (se senare delen av Likabehandlingsplanen) är skolan snabb med att kontakta och samarbeta med hemmen, något som också föräldrar upplyses om redan initialt i kontakt med skolan. Många ggr framkommer det även att föräldrar hört talas om detta innan de söker till Källskolan för sina barn och att detta är en bidragande orsak till deras ansökan. Många föräldrar som vi kommit i kontakt med under åren på Källskolan uttrycker sin tacksamhet över att det finns ett uttalat och jämlikt samarbete mellan hem och skola där båda parter stärker varandra. Detta arbete och denna kommunikation är en stark vaccination mot kränkande beteenden och befrämjar proaktivt ett gott Likabehandlingsarbete.                 

Vi försöker ständigt uppmuntra till öppenhet

Alla på Källskolan måste visa lojalitet mot varandra och erkänna allas rätt till en god och värdig arbetsmiljö. Det är inte skvaller att berätta om destruktiva beteenden. Öppna ögon och öron, mod och rättvisepatos samt å andra sidan en hållning då man inte förfaller till överdrivet felsökande, är viktiga inslag på skolan för att hålla kränkningar borta. Till och från kommer det nya elever till Källskolan som säger att man fått lära sig på sin förra skola eller förskola att man inte får ”skvallra”. Man har enligt uppgift blivit instruerade att inte ”ta ett överansvar” och berätta om när man själv eller andra blir utsatta för sårande beteenden. Det kallas ”skvallra” eller ”att vara polis”. Detta har i flera olika fall lett till stor otrygghet hos både elever och föräldrar. När man förstått att Källskolan, istället uppmuntrar till öppenhet, har detta uppskattats. Civilkurage kallar vi det istället och jämför denna funktion, med den grundläggande funktionen att kommunicera över huvud taget. Den och det man lyser på växer, som det klokt har uttryckts. Ett repressivt beteende från vuxenvärlden i förhållande till barns behov av öppenhet och kommunikation driver barnen till tystnad eller felsökeri. Naturligtvis menar vi inte att elever ska spionera på varandra och uppmuntras till felsökeri, något som vi också vid behov hjälper elever tillrätta med om de hamnat i det diket.

Vi förespråkar en attityd där alla skolans vuxna samt de elever som kan och vill - blandar sig i, direkt, då man stöter på sårande, kränkande och destruktiva beteenden. Med kränkande och destruktiva beteenden menar vi; våld, retning, utfrysning, dåliga attityder, otrevligt och grovt språk samt alla andra former av kränkande behandling. Med sårande och kränkande behandling avses när någon eller några kränker principen om alla människors lika värde, t.ex. att diskriminera någon p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Kränkande behandling anmäls alltid och omedelbart till huvudmannen, via en digital rutin.

På Källskolan råder det förbud mot diskriminering. Ingen elev får behandlas sämre än hur en annan elev skulle behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

När övergår kränkningen till mobbing?

Skillnaden mellan mobbing och annan form av kränkande behandling är att mobbing förutsätter att kränkningen sker vid upprepade tillfällen.

Goda miljöer istället för riskfyllda miljöer, lå 2017-2018

Källskolan identifierar varje lå aktivt vissa företeelser och miljöer som är särskilt bra för att befrämja vänskaplighet och likabehandling i och utanför klassrummet. 

Hela personalgruppen har under huvudman och rektor ett gemensamt ansvar att utifrån lyhördhet gentemot eleverna uppdatera sig om var de aktuella risksituationerna för kränkningar och mobbing föreligger. De positiva miljöerna är en kombination av organiserade insatser och indirekt stöttning av sådant som eleverna mer spontant själva skapar. Här följer positiva exempel som verksamheten bygger vidare på under lå 2017-2018 och definierade riskzoner för samma period. Källskolan Brunna med grundskola F-5, Fritidshem och Förskola och Källskolan Ekhammar, presenteras här var för sig.

KÄLLSKOLAN BRUNNA; F-5 skola med fritidshem och en förskola som tidigare hette ”Hemkänslan”, numera Källskolans förskola. Skolan, Lilla Källskolan eller Källskolan Brunna som den formellt fortfarande heter fast den ligger i Ekhammar… är nybyggd och ligger nära Källskolan Ekhammar med adressen Skolvägen 20 K. Eleverna började i den nya skolan den 2 maj 2017.

Goda miljöer

Samarbete. Genom ett väl utbyggt samarbete mellan de tre enheterna på skolan; förskola, fritidshem och förskoleklass/skola tas de synergieffekter som detta innebär personalmässigt på rastvaktssidan väl tillvara. Blivande tonåringar lär sig att ta hänsyn till små barn som just lärt sig gå och lär sig att respektera de indelningar på skolgården som av naturliga skäl måste råda. Miljön och tonen är god och när avvikelser sker löses det i första hand direkt på plats och vid behov i uppföljande samtal av olika karaktär. Skolan är liten, men inte isolerande eller torftig, vilket gör att elever kan få ta stor plats, men ändå utvecklas i ett aktivt hänsynstagande. Att skolan ligger längs fram och mest centralt i kommunens största skolområde förstärker ytterligare denna integrationsaspekt.

Numera, sen i maj 2017, tillkommer även ytterligare synergieffekter, eftersom eleverna och barnen på samtliga enheter nu kan mingla med varandra. Även personalen kan överlappa mellan samtliga enheter.

Måltider

Eleverna äter numera i Stora Källskolans matsal. Personal och elever äter tillsammans och även detta befrämjar likabehandlingsarbetet.

Riskzoner

Lekplatsen med lekredskap är alltid en riskabel plats, dels rent fysiskt och även en plats där lek kan urarta till bråk. Genom att fortsätta att proaktivt bevaka dessa ytor, besparar vi som personal eleverna många onödiga konfrontationer.

Basketplanen.  Gemensam för 1-9, men med olika rasttider för det mesta och vid vissa tider med en liten överlappning. Under maj och juni vt 2017 fungerade denna interaktion bättre än vad vi hade vågat hoppas men den bevakas även fortsättningsvis extra noga, så att ingen grupp får företräde före någon annan. Fördelningen flickor och pojkar är här viktig. Planen används tillsammans och på sikt även mer och mer åldersintegrerat.

Kingrutor. King är en populär aktivitet. Regeltolkning, coaching, tillsyn, vakande över att olika former av diskriminering inte sker, prioriteras runt dessa rutor. Skolan har lagt stor vikt vid att prioritera detta och det fungerar numera väldigt friktionsfritt. Fortsatt vaksamhet här är dock viktig.

Promenadvägen till idrotts- och slöjdsalar är av tradition värt att bevaka. Lugnt under året som gått men fortsatt prioritering även inför lå 2017-2018.

Omklädningsrummen till idrottshallen och tryggheten där är något som idrottsläraren och medföljande fritidsledare har ett speciellt ansvar att ständigt vaka över.

Elevökningen. Elevantalet på Källskolan Brunna har ökat de senaste åren. Även under lå 2015-2016 har denna ökning fortsatt och till hösten 2016 är skolan, fritidshemmet och förskolan fullbelagda utom någon enstaka plats i F-klassen. I alla andra grupper köar barn och föräldrar och en av anledningarna som nämns runt den utvecklingen är Källskolans betoning på att snabbt reda ut olika händelser, m.a.o. likabehandlingsarbetet.

På några år har elevantalet alltså nästan tredubblats och detta tär naturligtvis på utrymmet, både inomhus och utomhus. Fler kompetenta vuxna har också tillkommit, så detta är inget problem i sig, snarare handlar det om logistik och planering. Detta är därför en prioriterad uppgift under även lå 2017-2018.

Egen lek på fritidshemmet. Mycket av det strategiska planeringsarbetet på fritidshemmet går ut på att ständigt ligga steget före i olika skeenden och runt olika elever som skulle kunna missbruka förtroendet att leka fritt.

Källskolans förskola. Följer samma principer och definierar olika goda områden och riskområden kontinuerligt. Dessa offentliggörs dock inte på samma sätt som skola och fritidshem enligt lag är skyldiga att göra i själva Likabehandlingsplanen, utan kommuniceras muntligen mellan berörda parter.

KÄLLSKOLAN EKHAMMAR är en 6-9 skola som ligger mitt emellan två stora skolor; Ekhammarskolans högstadium och Upplands-Bro gymnasiet och numera också ett stenkast från Källskolan Brunna.

Goda miljöer

Eleverna får kvittera ut sällskapsspel/redskap för ute eller innebruk. På fm-rasten måste alla elever gå ut under tiden aug-allhelgonalovet/maj till skolavslutningen och övriga raster får de välja. Innan lunch har skolan också from detta lå 2015-2016 infört ett totat mobilförbud, välkomnat av personal och föräldrar, respekterat av eleverna. (Under lektionstid råder mobilförbud hela skoldagen). Detta medför en förbättrad arbetsmiljö för eleverna, enligt den respons skolan fått från hemmen.  

Personalen praktiserar en vänligt men bestämt förhållningssätt till eleverna, vilket gör att det under en skoldag på Källskolan, Ekhammar, sker mycket av positiv kommunikation mellan lärare och elever – i sig ett mycket dugligt vaccin mot ”mobbingsmittan” och något som starkt befrämjar likabehandlingsarbetet.

Lunchmatsalen. Personalen äter pedagogiskt och sitter blandade bland eleverna i matsalen. Här höjs arbetsmiljönivån!

Eftermiddagstid. Eleverna får stanna på skolan varje eftermiddag så länge någon i personalen finns kvar, och då finns tid för läxläsning och ”häng”. Dessa tillfällen lyser alla former av kränkning eller mobbing med sin frånvaro.

Riskzoner

Rasterna är alltid problematiska när det gäller ökade riskytor för likabehandlingsöverträdelser. Stämningen på skolan var dock fortsatt god under lå 2016-2017. Eleverna har stor tilltro till att be vuxenvärlden om hjälp om de börjar känna sig obekväma utifrån någons beteende. Personalens mentala tillgänglighet såväl som den fysiska är mycket viktig för att upprätthålla den inställningen hos eleverna.

Närheten till större skolor är något som vi hela tiden, i samråd med våra två grannskolor, vakar över. Genom det goda samarbetet med dessa skolor har vi väldigt få incidenter. Det kan handla om att någon av personalen på någon av de tre grannskolorna får säga till en elev från ”fel skola” att gå tillbaka till sin skola. Något som sen oftast åtföljs utan invändningar. Risken finns dock alltid att någon eller några elever börjar tänja på denna goda grannsämja och därför bör Källskolan fortsatt ha en hög prioritet på att hålla vår del av avtalet. Under lå 2016-2017 hade vi några incidenter när elever från grannskolan tjuvrökte bakom Källskolan, något som också för det allra mesta åtlyddes och oftast också med en bra attityd. Vid några enstaka tillfällen fick Källskolan tillkalla den närmaste grannskolans personal, varvid det hela löstes.

Slöjdundervisningen. Liksom lå 2016-2017 kommer Källskolan Ekhammar, lå 2017-2018 att ha textilslöjd på Källskolan och trä- och metallslöjd på Lillsjöskolan. Lillsjöskolan ligger ca 20 min gångväg eller 5 min bussväg från Källskolan. Dessa transportsträckor övervakas av därtill utsedd elevvårdande personal.

Rökning och det grupptryck som uppstår runt de (högstadieelever från såväl Källskolan som grannskolan Ekhammarskolan) som olovligt röker har inneburit att Källskolan formulerat en policy emot rökning, mm. Det är en kränkning mot såväl den egna kroppen som mot andra elever som kan dras in i ett olagligt tobaksbruk – under skoltid. (Jmf ”Källskolans policy om rökning och snusning”). På senare år, så även inför lå 2017-18, ser läget betydligt ljusare ut än tidigare, d.v.s. endast några få rökare på Källskolan. Varje rökare är dock en rökare för mycket!

Omklädningsrummen till idrottshallen bevakas i de elevgrupper vi anser det behövas och den är därför inte statisk. Skolan prioriterar sådan bevakning när helst det krävs.

Skateboardparken, snett nedanför Källskolans högstadium och grannskolan Ekhammarskolans högstadium, är ett område som rastvakterna också har ett särskilt ansvar för. Inför lå 2017-2018 gäller fortsatt den uppgiften.

Utanför skolgården. Eleverna i åk 6-9 på Ekhammarsdelen av Källskolan får i motsats till sina yngre skolkamrater på Brunnadelen, lämna skolgården på lunch och eftermiddagsrasterna. Detta sker i överenskommelse med hemmen och villkoret är att man är tillbaka i tid efter rasterna. Kommunikation är här a och o för att upprätthålla en säker miljö för eleverna även när de lämnar skolgården.

Klassrum, korridorer som inte är bevakade av någon anledning under raster utgör en klar risk mot likabehandlingsarbetet. Något som eleverna påpekar i sina enkätsvar. Ska lyftas på upptaktskonferensdagarna och en konsekvens inför lå 2017-2017 av detta är att rastvaktsschemat måste ses över. Även klassrum som upplåts för elever att vara i under rasttid utan vuxentillsyn, tenderar att bli miljöer där vissa elever kan känna sig otrygga. Även detta faller tillbaka på personalgruppen.

  

Målet för Likabehandlingsplanen

Med ett positivt resultat menas att kränkningen/mobbingen har upphört, inga kränkningar upprepas och att såväl den drabbade eleven som elevens föräldrar kan känna sig trygga – och helst att en kreativ och vänlig miljö skapas runt såväl den utsatte som runt mobbaren. Här gäller det att positivt kunna generalisera dessa nivåer principiellt och inte dogmatiskt för att kunna tillämpa det från 1 års ålder bland de yngsta på förskolan upp till 16-års ålder för åk 9. Likabehandligsplanen är från början enbart skriven för och tillämpad på grundskoleelever, men är utifrån en liberalare tolkningsprincip också det dokument som vi utgår ifrån på förskolan – när den är tillämpningsbar. Att som det beskrivs på nivå 6, koppla in polis, hoppas vi att vi aldrig ska behöva använda oss av på förskolan, t.ex.

Åtgärdsnivåer

NIVÅ 1:

Berörd vuxen, lärare, rastvakt, rektor, eller övrig personal agerar direkt när det gäller förseelser av typen:

Skojbråk, tråkningar när någon "gjort någon tabbe", förflugna ord, nonchalant och "kaxigt" beteende, ovårdat och grovt språk, användande av öknamn, när någon inte får vara med i en gruppaktivitet, "tissel och tassel" i förhållande till tredje part, etc. ”Tjatnivån” är ett annat namn på nivå 1.  Så fort detta enligt någon part, inklusive en vuxen, på något sätt kan uppfattas som kränkande så anmäls detta via en elektronisk rutin till huvudmannen.

NIVÅ 2:

Liknande händelser - som ovan under "nivå 1" men med en råare ton, de felaktiga handlingarna tenderar att upprepa sig eller kränkningen är uppenbar. Oavsett annan åtgärd ska dessa händelser anmälas till huvudmannen, se ovan.      

Den närmsta personen (Se ovan under "nivå 1") griper in. Lyckas de närmaste ansvariga lösa situationen själva så räcker det att rapportera denna "nivå 2-händelse" till klassföreståndaren och/eller en skolledare efteråt. Händelsen ska dock delges vidare redan samma dag. Notera att varken på nivå 1 eller 2 är skolledaren, rektor eller rektors medhjälpare undantagen från att vara delaktig. Detta stöder sig på den forskning som visar att rektors involvering i elevernas vardagstillvaro är en viktig faktor för att bygga en väl fungerande skola.

En annan typ av händelser som i vårt system hör hemma under denna ansvarsnivå är "dolda och sofistikerade mobbinghändelser". I dessa, inte helt solklara situationer vill vi att "vittnet", gärna anonymt, berättar vad hon/han sett och hört och vad hon/han fått för funderingar utifrån detta. I slutändan måste berörd klassmentor och rektor eller rektors medhjälpare kommunicera med varandra och bedöma det som delgivits skolan.

NIVÅ 3:

Mobbing misstänks. Om möjligt ska klassföreståndare, rektor eller skolsyster inom en vecka tagit reda på hur det förhåller sig. "Spaningsarbete" inom lagens ram och inom det som för en skola är rimliga gränser används här som främsta metod.

NIVÅ 4:

Mobbing pågår - men är av den kalibern att det inte bara går att "storma in" utan en klar strategi.

Inom en vecka ska klassmentorn och/eller rektor/rektors medhjälpare ha kontaktat hemmet och haft ett samtal med mobbaren. Föräldrarna ska alltid ha möjlighet att närvara vid samtalet eller om det av olika skäl inte går att vänta tills föräldrarna kan närvara, i efterhand informeras om samtalet. På denna nivå måste alltid rektor informeras i den mån han inte redan är involverad.

Dokumentation

På de lägre nivåerna visar det sig oftast om det är en engångsföreteelse eller inte. I de fall som det börjar ske upprepningar ska händelsen dokumenteras. Från nivå 2 och uppåt ska alla händelser dokumenteras och dessutom ska huvudmannen alltid och omedelbart informeras. All berörd personal har ett dokumentationsansvar. Via god kommunikation slås i varje enskilt fall fast vilken som ska sköta dokumentationen. Rektor är ansvarig för att så sker.

NIVÅ 5:

Mobbing pågår och är helt uppenbar. Rektor tar helt och hållet över ärendet och samråder också noggrant med huvudmannens utsedde representant på skolan.

Samtal hålls, helst samma dag, med mobbaren och mobbarens föräldrar och samtal erbjuds den mobbade och dennes föräldrar. Erbjuds - eftersom det inte alltid känns bra för den utsatte att direkt dras in i ett organiserat samtal. Skolans entydiga erfarenhet är att den som drabbas av kränkningar och mobbing hellre ser att detta upphör och att trygghet uppstår än att man ska behöva genomlida ännu ett, som man ofta tycker, förhörsliknande samtal. Det vanligaste på Källskolan är att den drabbades föräldrar vill ha ett samtal, men att den som drabbats i första skedet ska slippa.

Interna sanktioner som kan komma att sättas in ska harmoniera med gällande skollagstiftning.                         

Ja, tyvärr, det har förekommit och kommer troligen att förekomma mobbing även på Källskolan. Vi får ofta frågan ”finns det mobbing på Källskolan”? från föräldrar som söker för sina barn till skolan och ingen vore gladare än vi om vi kunde säga att det aldrig förekommer. Varje gång det förekommer mobbing – upprepade kränkningar – är det ett misslyckande från skolans sida och varje gång är det också skolans absoluta skyldighet att, efter bästa förmåga och på ett acceptabelt sätt, tillsammans med de inblandade lösa problemet. Extra viktigt är det då att den drabbade får känna sig så trygg och stöttad som det är möjligt.

Samtalen hålls senast en vecka efter det att ärendet lämnats över till rektor, men vid akuta ärenden alltid samma dag eller om det är praktiskt ogenomförbart – nästa dag.

Mobbarens föräldrar måste vara beredda att komma till skolan under dagtid om det behövs.

Extern hjälp kopplas in vid behov.

Rektor ansvarar för att berörd personal deltar under samtalet/samtalen.

Rektor ansvarar för dokumentation av det som avhandlas på nivå 5.

NIVÅ 6:

Polis/socialtjänst kopplas in.

Detta steg kan tas på alla nivåer om det skulle inträffa något som anses höra hemma på denna nivå. Skolan har kontinuerlig kontakt med såväl polisen som socialtjänsten och tvekar inte att rådfråga respektive myndighet angående vilket förfaringssätt man anser vara det bästa.

Övrigt:

– Allt det som skrivits om mobbing mellan elever gäller naturligtvis också vid ev. mobbing mellan personal och elev eller mellan elev och personal. Om personal skulle kränka eller bli kränkt måste rektor omedelbart inblandas och situationen måste behandlas och lösas på bästa och smidigaste sätt. Kan inte ärendet lösas på ett för alla parter tillfredställande sätt inom skolans område så måste det civilrättsliga samhället utanför skolan involveras. Är rektor själv inblandad måste frågan lösas av skolans styrelse och om huvudmannens styrelse är inblandad ska adekvat, extern hjälp tillkallas. Källskolan är ansluten till såväl Kristna Friskolerådet som Friskolornas Riksförbund. Inom båda dessa friskolegemenskaper har etiska frågeställningar en prioriterad ställning.

Om föräldrar skulle kränka varandra inom skolans verksamhetsområde kan skolan endast i ett inledande skede försöka understödja en lösning. I första hand ska frågan lösas mellan parterna, i andra hand med skolledningens hjälp och bortom det måste i värsta fall rättsliga instanser kopplas in.

– All dokumentation omkring mobbing och kränkande behandling ska hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser.

Fördjupning:

Likabehandlingsarbetet i skolan. Publicerat på DO:s hemsida 2012-01-2. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd 2012.

 

                            Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm
                      Telefon: 08-690 95 76
                      
E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                      Beställningsnummer: 12:1274 ISSN 1403-4549 ISBN: 978-91-7559-083-7

                      Skolverket, Stockholm 2014

Kom ihåg att: Vänlighet och civilkurage är kraftfullare än diskriminering, kränkningar och mobbing. Likabehandling – på Källskolan - är att sträva efter att behandla alla så bra som möjligt!

Aktuellt

Viktig info ang. Årsmöte

Viktig info ang. planerat årsmöte för Källskolan torsdagen den 25 oktober kl. 19:00

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, Källskolans huvudman, har årsmöte i Källskolan Ekhammars matsal torsdagen den 25 oktober kl. 19:00. 

P.g.a. besked från vår redovisningsbyrå att de inte kan lämna bokslutet förrän i slutet av november så måste vi göra några förändringar.

Årsmötet den 25/10 2018 kommer att börja som planerat, men förutom val av sekreterare och ordförande för mötet, så kommer den enda punkten att vara en ajournering av årsmötet till en senare tidpunkt, troligen i början av december. Alla som vill får självklart komma den 25:e, men det blir ett kort möte! Styrelsen kommer att hålla ett möte efter detta, och då vet vi också att det kommer några till detta första möte, så att beslut om ajournering kan tas.

Den nya tiden som bestäms på detta möte, kommer omedelbart att läggas ut på Källskolans hemsida och även meddelas i Schoolsoft.

Claes Bystedt, ordf

 


Allmän information om årsmötet. (Gäller detta år det senarelagda årsmötet!)

På årsmötet väljs bl.a. föreningens styrelse och ordförande, budgeten för läsåret 2018/2019 fastställs och det finns också tillfälle att ta upp frågor som rör Källskolan.

Alla föräldrar och övriga intresserade är välkomna att vara med. 

Källskolan bjuder på fika under kvällen.

Go to top

img 0114 kalmarsund3